Modlitby 2

 

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. (blažený Augustín) 

V mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (3x)

Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov.

Modlitba za záchranu pred Antichristom

Pane Isuse Christe, Bože náš, zbav nás klamstva, ktoré sa k nám blíži od Bohu protiviaceho sa a zlo tvoriaceho Antichrista a zbav nás od všetkých jeho intríg. Ochráň nášho duchovného otca (meno), nás všetkých, jeho duchovné deti a všetkých pravoslávnych kresťanov od jeho intrigánskych sietí v najskrytejšej pustovni Tvojej spásy. A daj nám, Pane, aby sme dokázali trpieť a aj zomrieť pre Tvoje Sväté Meno a pravoslávnu vieru, nezrieknuť sa Teba a neprijať pečať prekliatia Antichrista a pokloniť sa mu. Daj nám, Pane, dňom aj nocou slzy pokánia za naše hriechy a zmiluj sa nad nami Pane, v deň Tvojho súdu. Amen.

Modlitba pred jedlom

Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov.

Pane Isuse Christe, Bože náš, požehnaj nám tento pokrm i nápoj na prosby (príhovory) svojej Prečistej Matky a všetkých svojich svätých. Amen.

Modlitba po jedle

Ďakujeme Ti, Christe, Bože náš, že si nás nasýtil svojimi pozemskými darmi. Nevylučuj nás ani zo svojho Nebeského Kráľovstva, ale ako si prišiel, Spasiteľu, medzi svojich učeníkov a udelil im pokoj, príď aj medzi nás a spas nás.

Modlitba pred každou prácou

Hospodine, požehnaj. Pane Isuse Christe, ktorý si povedal: Bezo mňa nemôžete nič učiniť, pomôž mne hriešnemu, aby som tuto prácu začal, konal i skončil s Tebou.

Modlitba pred učením

Predobrotivý Hospodine, zošli nám milosť svojho Svätého Ducha, aby rozmnožil a posilnil naše duševné schopnosti, aby sme vnímajúc učenie, ktoré sa nám podáva, rástli Tebe, svojmu Tvorcovi k sláve, svojim rodičom k radosti a Cirkvi a vlasti k prospechu.

Modlitba po učení

Ďakujeme tebe, Stvoriteľu, že si nás učinil hodnými svojej milosti, aby sme chápali učenie. Žehnaj našim predstaveným, rodičom a učiteľom, ktorí nás vedú k poznaniu dobra, a daj nám silu a zdatnosť, aby sme v učení zdarne pokračovali.

Modlitba pred prijatím prosfory a svätenej vody

Môj pane, nech mi budú Tvoje sväté dary, prosfora a svätená voda, na zanechanie mojich hriechov, na osvietenie umu, na posilnenie mojich duševných a telesných síl, na uzdravenie duše i tela, na zničenie hriešnosti a zlých skutkov, pre Tvoje nekonečné milosrdenstvo a pre modlitby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých Tvojich svätých.

Modlitba ku Bohorodičke pred ikonou „Zmäkčenie zlých sŕdc“

(Keď nás napádajú ľudia, nepriatelia)

Bohorodička, zmäkči naše zlé srdcia, zhas naše napadnutia, lebo nenávidíme, i vyrieš každú úzkosť v našej duši. Keď pozeráme na Tvoj svätý obraz, s bázňou rozjímame o Tvojom utrpení a o Tvojom milosrdenstve ku nám. Bozkávame Tvoje rany a naše šípy, ktoré Ťa prebodajú - žasneme. Blahosrdečná Matka, nedaj nám zahynúť, kvôli nášmu zatvrdnutému srdcu, a kvôli zatvrdnutým srdciam našich blížnych, lebo Ty si ozajstné zmäkčenie zlých sŕdc. Amen.

Modlitba pred ikonou „Všetkých smutných radosť“

(Pri chorobách, nešťastí a zúfalstve)

Nádej beznádejných, Sila bezmocných, Prichýlenie tých, ktorých prenasledujú a naháňajú, Záštita, ktorých napadajú, Zástankyňa urazených, nebeský Chlieb, Kŕmiteľnica hladných, Nápoj Nebeského pokoja smädným, Matka Preblahoslaveného Boha, Preblahoslavená a Najčistejšia Panna! Usilovne sa utiekame K Tebe, ku Tvojej Ochrane s celou svojou dušou a padáme na kolená. Všimni si náš plač a slzy. Naša nedôstojnosť a naše hriechy nás zarmucujú a strašia, ale presviedča nás Tvoj Svätý uzdravujúci obraz, na ktorom vidíme Tvoju blahodať a silu, a tá nás znovu napĺňa nádejou spásy. Vieme, ako sa na tomto mieste slepým vrátil zrak, hluchým sa vrátil sluch, chorí sa uzdravujú, smutní dostávajú útechu a všetci dostávajú po svojich prosbách veľa milosti. My, slepí duchovnými očami a chorí duchovnými citmi, pozeráme na všetkých, ktorým sa dostala Tvoja milosť, a teraz tu Ťa prosíme. Vládkyňa, osvieť a naprav nás, lebo poznáš každú našu bolesť a každé naše nešťastie. Ó, Preblahá naša nádej a útecha, ak je to Tvoja vôľa, neodmietni našu prosbu, nech sa Ti nehnusíme, lebo veríme, že môžeš všetko splniť. Sme ku Tebe prichýlení od našej mladosti, neopusť nás, ani od nás neodstúp, teraz, vždycky až na večné veky. Amen.

Modlitba, keď človek nevie nájsť správne riešenie

Pane, ja nič neviem sám, ja sa v ničom nedokážem správne rozhodnúť, ja chcem poznať riešenie problému od Teba, Jediného Vševediaceho. Odhaľ mi ho, lebo len Ty poznáš, čo nás čaká.

Pane, ja som hriešny človek, a neviem ako sa mám správne rozhodnúť, ale, Ty, Milostivý, mi pomôž nájsť správne riešenie. Amen.

(čítať trikrát a trikrát urobiť zemnú poklonu)

Modlitba k mučeníkovi Trifonovi

Ó, Svätý Christov mučeník, Trifon, rýchly pomocník každého, kto sa na Teba obracia, a modlí sa pred Tvojím Svätým obrazom, náš rýchly pomocník a orodovník! Teraz i v každom čase vypočuj naše prosby, lebo uctievame Tvoju Svätú pamiatku, a na každom mieste pros za nás pred Pánom. Svätý mučeník a divotvorca Trifon, posvätený vo veľkých zázrakoch, spĺňal si Vôľu Pána nášho Isusa Christa. Predtým, ako si odišiel z tohto dočasného života, modlil si sa za nás ku Stvoriteľovi a dostal si od neho dar: keď niekto, kto je v akejkoľvek núdzi, v nešťastí, v smútku, v duševnej alebo telesnej chorobe, bude vzývať Tvoje Sväté Meno, ten bude zbavený každého zla. A tak, ako si v meste Rím vyliečil kráľovu dcéru, ktorá bola trýznená diablom, zachráň aj nás od každej pasce po celý čas nášho života, a najviac pros za nás v deň našej telesnej smrti. Vtedy buď naším pomocníkom, rýchlym vyháňačom zlých duchov a sprievodcom do Nebeského Kráľovstva, kde teraz stojíš pri Božom Tróne s ostatnými svätými. Pros Stvoriteľa, aby aj nás urobil hodnými účastníkmi Jeho hostiny, radosti a šťastia, aby sme spolu s Tebou boli hodní chváliť a sláviť Otca, a Syna, a Svätého Ducha, Utešiteľa, teraz i vždycky až na veky vekov. Amen.

Modlitba ku sv. archanjelovi Michalovi

(Za spásu našich duší, za záchranu od zlých duchov a zlých ľudí)

Ó, svätý archanjel Michal, obraz svetla a mocný vojvodca Nebeského Kráľovstva! Ešte predtým, ako príde Posledný Pánov Súd, naprav ma, aby som sa kajal zo všetkých svojich hriechov. Zbav moju dušu od diablovej siete a priveď ju ku môjmu Stvoriteľovi, Ktorý sedí na cherubínoch. Neustále sa modli za moju dušu, aby ju Pán poslal po Tvojich príhovoroch na pokojné miesto. Ó, mocný vojvodca nebeských síl, ktorý stojíš v mene všetkých pri Tróne nášho Pána Isusa Christa, mocný zástanca všetkých ľudí, múdry, statočný a neochvejný vojvodca nebeského Kráľa! Zmiluj sa nado mnou, hriešnym, ktorý vyprosuje Tvoju ochranu. Zachráň ma od môjho každého duchovného a telesného nepriateľa. Zmiluj sa nado mnou v čase mojej smrti, zachráň ma od diabolského trýznenia a sprav ma hodným bez potupy stáť pred naším Stvoriteľom v hodine Jeho Strašného a Spravodlivého Súdu. Ó, svätý, veľký archanjel Michal! Nezabúdaj na mňa, hriešneho, modliaceho sa ku Tebe za Tvoju pomoc a ochranu teraz aj v budúcom čase, ale sprav ma hodným, aby som tam spolu s Tebou velebil Otca i Syna i Svätého Ducha na večné veky. Amen.

Modlitba ku sv. archanjelovi Gabrielovi

Ó, svätý archanjel Gabriel! Z celej svojej duše sa ku Tebe modlíme, naprav nás, služobníkov Pána (mená), aby sme činili pokánie zo svojich zlých skutkov, a upevni našu vieru.

Ochráň naše duše od všetkých pokušení, ktoré zvádzajú na hriech, a pros nášho Stvoriteľa, aby nám odpustil naše hriechy. Ó, svätý a veľký archanjel Gabriel! Neodvrhni nás, hriešnych, ktorí sa ku Tebe modlíme v tomto i budúcom živote, buď naším horlivým pomocníkom, aby sme neprestajne velebili Kráľovstvo Otca, Syna i Svätého Ducha a Tvoje orodovanie po všetky časy. Amen.

Modlitba ku sv. archanjelovi Rafaelovi

(V čase duchovných a telesných chorôb)

Ó, svätý archanjel Rafael! Z celej svojej duše sa ku Tebe modlíme. Buď nám sprievodcom v tomto živote! Zachráň nás od každého duchovného a telesného nepriateľa. Uzdrav naše duchovné a telesné choroby. Naprav naše životy, aby sme činili pokánie zo svojich hriechov, a aby sme konali dobré skutky. Ó, presvätý archanjel Rafael, vypočuj nás, hriešnych otrokov Pána (mená), modliacich sa ku Tebe, sprav nás hodnými v tomto i budúcom živote ďakovať a  velebiť nášho spoločného Stvoriteľa až na večné veky. Amen.

Osobná modlitba

Ó, Najštedrejší Pane, ja viem, že moje veľké šťastie záleží od toho, aby som Ťa ľúbila z celej mojej duše a z celého srdca, a aby som vo všetkom spĺňala Tvoju Svätú vôľu. Ó, môj Pane, Sám riaď moju dušu a napĺňaj moje srdce: ja chcem poslúchať jedine Teba, lebo si môj Tvorca a môj Pán. Zachráň ma od pýchy a samoľúbosti. Nech ma krášlia rozum, skromnosť a mravnosť. Lenivosť sa Ti protiví a rodí hriešne túžby. Daj mi ochotu pracovať a požehnaj moju prácu. Tvoj zákon káže žiť ľuďom v počestnom manželstve, tak priveď ma, Svätý Pane: do Tebou posväteného stavu, nie pre moje túžby, ale pre naplnenie Tvojho zasľúbenia, lebo si povedal: je nedobré pre človeka byť samému a stvoril mu ženu -- pomocníčku, požehnal im žiť v láske, plodiť sa a napĺňať zem. Vypočuj moju pokornú prosbu z hĺbky môjho dievčenského srdca, ktorú Tebe vysielam. Daj mi manžela čestného a cnostného, aby sme spolu v láske a súhlase oslavovali Teba, Milostivého Pána, s Otcom, Synom a Svätým Duchom, až na večné veky, amen.

Modlitba k mučeníkom a vyznávačom Hurijovi, Samonovi a Avivovi

(Za zbavenie rodinných nezhôd, problémov)

Ó, preslávni Christovi mučeníci, Hurij, Samon a Aviv. K vám, rýchlym pomocníkom a horlivým modlitebníkom, sa my, chorí a nedôstojní, utiekame, a z celého srdca sa modlíme: vzhliadnite na nás, ktorí sme vinní z mnohých hriechoch, a každú chvíľu padáme do hriechu. Mýliacich sa napravte na správnu cestu, chorých uzdravte, smutných potešte. Pomôžte nám dodržať nepoškvrnenosť a čistotu, a tak, ako ste boli v dávnych časoch ochrancovia manželstva, ste nimi aj teraz. V láske a jednomyseľnosti nás udržujte, a ochráňte nás každého zla a nešťastia. Ó, vyznávači všetkých pravoslávnych kresťanov, vy môžete veľa, ochráňte nás od nešťastia zlých ľudí, od napadnutia démonmi a od nečakanej smrti. Modlíme sa ku Najštedrejšiemu Pánovi, aby nám, svojim pokorným sluhom, dal veľkú a bohatú milosť. Nie sme dôstojní, aby sme našimi nečistými ústami vzývali veľkolepé meno nášho Tvorcu, a tak, buďte, vy, tými, ktorí sa za nás horlivo modlia. Preto sa ku vám modlíme a prosíme vás, aby ste za nás orodovali pred Pánom. Nech nás zbaví hladu, potupy, ohňa, meča, napadnutí inovercami, hádok, nepríjemností v rodine a  s blížnymi, smrteľnej rany a všetkého zlého, čo ničí dušu aj telo. Christovi mučeníci, vyproste nám svojimi modlitbami veľa milosti a blahodate, aby sme tento dočasný život prežili čestne a horlivo,  aby sme aj vďaka vašim modlitbám zosnuli bez potupy, aby sme so všetkými svätými mohli stáť po pravici Spravodlivého Pána Sudcu, a aby sme Ho mohli neprestajne velebiť s Otcom a Svätým Duchom až na večné veky. Amen.

(Sv. mučeníci sú veľkí ochrancovia žien, ktoré bezdôvodne napádajú manželia, a ubližujú im.)

Modlitba k mučeníkom Adriánovi a Natálii

(Za dobré vzťahy v rodine medzi manželmi)

Ó, svätá dvojica, svätí Christovi mučeníci, blažení manželia, Adrián a Natália. Vypočujte nás, ktorí sa ku vám so slzami modlíme, a pošlite nám všetko, čo prospeje našim dušiam a telám. Modlite sa ku Christovi Pánovi, aby sa nad nami zľutoval a naplnil nás svojím milosrdenstvom, nech nezahynieme pre naše hriechy. Ach, svätí mučeníci, prijmite naše modlitby a pomocou vášho orodovania nás zbavte hladu, zemetrasenia, potopy, ohňa, meča, napadnutia inovercami, medziosobných nezhôd, predčasnej a nečakanej smrti, všetkých nešťastí a biedy, smútku a chorôb, aby sme boli vďaka vašim modlitbám a orodovaniu pevní vo viere, velebili nášho Pána Isusa Christa, Ktorému patrí celá sláva, česť a poklona s Jeho všemohúcim Otcom a Svätým Duchom až na večné veky. Amen.

(Namiesto „medziosobných nezhôd“ sa môžeme modliť: „hádok, nepríjemností v rodine, s bratmi a sestrami vo viere“, alebo „hádok, nepríjemností v rodine a s blížnymi“)

Modlitba pred ikonou „Vsecarica“ (zázračná ikona, ktorá lieči od každej choroby, vrátene rakoviny, od alkoholizmu a pod.)

Ó, Prečistá Božia Matka, Vsecarica! Vypočuj naše mnohomilostivé vzdychanie pred Tvojou zázračnou ikonou, ktorá bola donesená z Atosu do Ruska. Vzhliadni na svoje deti, postihnuté mnohými chorobami, ktoré sa s vierou prikladajú k Tvojmu svätému obrazu. Ako si vták prikrýva svojimi krídlami svoje mláďatká, tak aj Ty nás zakry svojím mnohouzdravujúcim omoforom. Tam, kde nás trápi ťažký žiaľ a smútok, nech sa nám javí ako trpezlivosť. Tam, kde sa do duše usadil mrak zúfalstva, nech zasvieti nevysloviteľné Božie svetlo. Uteš a posilni ľudí slabého ducha, vylieč chorých, zmäkči zlé srdcia a daruj osvietenie. Ó, Všemilostivá Kráľovná, vylieč svojich chorých ľudí! Požehnaj rozumu a nech ruky nás liečiacich sa poslúžia zbrani Všemohúceho Lekára, nášho Spasiteľa Isusa Christa. Ako si živá a si s nami, modlíme sa pred Tvojou ikonou, ktorá je plná uzdravenia a liečby, je radosťou žialiacich a útechou v smútku, aby sme rýchlo dostali zázračnú pomoc a velebili životopočiatočnú nerozdielnu Svätú Trojicu Otca, Syna i Svätého Ducha až na večné veky. Amen.

Modlitba k prepodobnému Irinarchovi Zátvorníkovi

(od nespavosti a zlého spánku)

Ó, veľký Boží služobník, slávny divotvorca, náš prepodobný otec, Irinarch! Pozri sa na nás, hriešnych, ktorí sa ku Tebe v núdzi a v žiali utiekame, a na Teba sa po Bohu s celou nádejou spoliehame. S pokorou Ťa prosíme, buď náš horlivý orodovník pred Pánom Bohom, vypros pre nás mier, dlhé dni života, bratskú lásku, úrodnú zem, včasný dážď a požehnanie z hora na naše diela, ktoré začíname. S pomocou Tvojich modlitieb nás zbav každej biedy a nešťastia, nespavosti, hladu, krupobitia, potopy, ohňa, meča, uštipnutia hadom, ničivých vetrov, smrteľnej rany, nečakanej smrti a buď pre nás v každom žiali útechou a pomocníkom.

Zachráň nás od hriešnych pádov, pomáhaj nám, aby sme boli dedičmi Nebeského Kráľovstva. Aby sme spolu s Tebou velebili Darcu blahodate, Trojjediného Boha, Otca, Syna i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

(Blažený Irinarch si pre seba vykopal hrob, v ktorom žil, a neprestajne sa modlil).

Modlitba ku svätej Xénii Peterburgskej

(pomáha zbaviť sa fajčenia)

Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a a horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

Horlivo sa modli k Pánu Bohu a pre naše duše vyprosuj, aby sme sa zbavili našich hriechov, a aby sme ich zanechali. Lebo sme skrúšení srdcom a pokorní duchom, a vzývame Teba, milosrdnú Orodovníčku k Vládcovi, ktorá sa za nás, hriešnych, modlí. Lebo si od Neho prijala blahodať a milosť, velebiac Tvorcu a Darcu a Jediného Pána v Svätej Trojici oslavujúc Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz, vždy až na veky vekov. Amen.

My sa pokorne pripájame k modlitbe: naša matuška, blažená Xénia! Stojíš pred prestolom Stvoriteľa a my ťa prosíme: Pros za nás Boha Otca, aby nám v budúcom živote daroval spásu a požehnal naše dobré úmysly. Aby nás slabých a chorých uzdravil, posilnil trpezlivosťou v trápeniach a žiaľoch. Prosíme o pokoj v rodnej zemi, o radosť a svornosť v každej rodine. Svätá Xénia, buď dobrou ochrankyňou každého, kto sa k Tebe obracia s láskou. Amen,

Tropár k blaženej Xénii, hlas 7:

Keďže si si zamilovala Christovu chudobu, teraz máš účasť na nesmrteľnom stolovaní (s Ním). Domnelým bláznovstvom si odhalila bláznovstvo sveta, pokorou kríža si prijala Božiu silu, preto si získala dar zázračnej pomoci. Blažená Xénia, pros Christa Boha, aby nás pokáním zachránil od každého zla.

Kondak, hlas 3:

Dnes radostne plesá mesto Petrohrad, lebo mnoho trpiacich získalo útechu, kedže mali nádej na Tvoje modlitby, blažená Xénia, Ty si ozdobou tohto mesta.

Modlitba blaženého Augustína

Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná. Christe Isuse, milovania hodný Pane, načo som miloval, prečo som žiadal po celý svoj život niečo okrem Teba, Isusa, Boha svojho? Kde som bol, keď som nebol mysľou s Tebou? Od tejto chvíle všetky moje žiadosti rozplameňujte sa a rozlievajte v Pána Isusa. Leťte, dosť ste naotáľali, ponáhľajte sa tam, kam spejete, hľadajte Toho, Koho hľadáte. Isuse, kto nemiluje Teba, nech je prekliaty, kto Teba nemiluje, nech je naplnený horkosťami... Ó, sladký Isuse, Teba nech miluje, v Tebe sa kochá, Teba nech obdivuje každý živý tvor, prinášajúc Ti chválu. Boh môjho srdca a môj podiel, Christe Isuse, nech zhynie moje srdce môjmu duchu, len Ty si ži vo mne. Nech sa rozpália v mojom duchu uhlíky Tvojej lásky, a nech sa rozhoria v dokonalý oheň, ktorý nech horí na oltári môjho srdca. Nech žiaria v útrobách mojich, plápolajú v skrýšach mojej duše a v deň svojho skonania kiež sa nájdem dokonalý u Teba. Amen.

Každodenné modlitby za deti

Pane Isuse Christe, nech bude Tvoja milosť nad mojimi deťmi (mená). Zachovávaj ich pod svojou záštitou, ochráň ich od všelijakej zlej žiadostivosti, odožeň od nich všetkých nepriateľov a tých, ktorí im škodia, otvor oči a uši ich srdciam a daruj ich srdciam ľútosť a pokoru.

Pane, my všetci sme Tvoje stvorenie, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená) a obráť ich k pokániu.

Spas a zmiluj sa, Pane, nad mojimi deťmi (mená) a osvieť ich myseľ svetlom múdrosti Tvojho Evanjelia, veď ich po ceste Tvojich prikázaní a nauč ich konať Tvoju vôľu, Spasiteľ, lebo Ty si Boh náš.

Pane Isuse Christe, Syn Boží, na príhovory Tvojej Presvätej Matky, vypočuj ma, svoju nehodnú služobnicu (meno). Pane, v Tvojej milostivej moci sú moje deti, Tvoji služobníci (mená). Zmiluj sa a spas ich pre svoje Meno. Pane, odpusť im všetky hriechy úmyselné i neúmyselné, ktorých sa pred Tebou dopustili. Christe, Bože, veď ich na pravú cestu Tvojich prikázaní a osvieť ich myseľ svojím svetlom ku spaseniu duše a uzdraveniu tela. Pane, požehnaj im doma, v škole, na ceste a na každom mieste Tvojho panovania. Pane, zachovaj ich pod svojou Svätou ochranou, pred letiacou strelou, jedom, ohňom, smrtonosnou ranou a zbytočnou smrťou. Pane, ochraňuj ich od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od každej nemoci, očisti ich od všelijakého poškvrnenia a daj im úľavu v ich duševných utrpeniach. Pane, daruj im blahodať Tvojho Svätého Ducha na mnoho rokov života, zdravie a čistotu. Pane, rozmnož a upevni ich duševné schopnosti a telesné sily, ktoré si im daroval. Daj im svoje požehnanie ku zbožnému, a ak je to Tvoja vôľa, rodinnému životu a nezahanbujúcemu rodeniu detí. Pane, daruj mne, nehodnej a hriešnej služobnici Tvojej (meno), rodičovské požehnanie pre moje deti a Tvojich služobníkov na nadchádzajúce ráno, deň i noc, pre Tvoje meno, lebo Tvoje Kráľovstvo je večné, nad všetko mocné a silné. Amen.

Modlitba k Nebeskému Otcovi

Bože, náš milosrdný nebeský Otec. Zmiluj sa nad našimi deťmi (mená), za ktoré sa k Tebe pokorne modlíme, a ktoré odovzdávame do Tvojej opatery a ochrany. Zasaď do nich pevnú vieru, nauč ich zbožnej úcte k Tebe a učiň ich hodnými milovať zo všetkých síl Teba, nášho Stvoriteľa a Spasiteľa. Veď ich po ceste pravdy a dobra, aby všetko činili pre slávu Tvojho Mena. Nauč ich žiť zbožne a cnostne, a byť dobrými kresťanmi a užitočnými ľuďmi. Daruj im duševné i telesné zdravie a úspech v diele. Vysloboď ich od pomstychtivých úkladov diabla, všetkých pokušení, nečistých vášní a od všetkých bezbožných a neovládajúcich sa ľudí. Pre svojho Syna, Pána nášho Isusa Christa, a na príhovory Jeho Najčistejšej Matky a všetkých svätých ich doveď do tichého prístavu Tvojho večného Kráľovstva, aby so všetkými spravodlivými navždy chválili Teba, spolu s Tvojím jednorodeným Synom a životodarným Tvojím Duchom. Amen.

Pane Vládca všetkého, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená). Priveď ich ku viere a spáse, zachovaj ich pod svojou záštitou, ochraňuj ich od všelijakých zlých žiadostí, odožeň od nich každého nepriateľa a škodcu, otvor uši i oči ich srdciam a daruj ich srdciam dojatie a pokoru.

Ďalšie modlitby k Pánu Isusu Christu

Najsladší Isuse, Bože môjho srdca! Ty si mi daroval deti telom, ale ich duše patria Tebe; moje i ich duše si vykúpil svojou drahocennou Krvou. Pre Tvoju Božskú Krv Ťa prosím, môj Najsladší Spasiteľu: dotkni sa svojou blahodaťou sŕdc mojich detí (mená) i mojich krstných detí (mená), ohraď ich svojou bázňou, odvráť ich od špatných sklonov a návykov, veď ich na svetlú cestu života pravdy a dobra, ozdob ich život všetkým dobrým a spasiteľným, veď ich osud tak, ako Ty sám chceš, a spas ich duše.

Pane, Bože otcov našich! Mojim deťom (mená) a mojim krstným deťom (mená) daruj spravodlivé srdce k tomu, aby zachovávali Tvoje prikázania, zjavenia i ustanovenia a všetky ich naplňovali.

Bože, Tvorca všetkého stvorenia, Ktorý pridávaš milosť ku milosti, Ty si ma učinil hodnou, aby som bola matkou rodiny. Tvoja dobrota mi darovala deti a ja sa odvažujem povedať: sú to Tvoje deti. Veď Ty si im daroval bytie, oživil si nesmrteľnú dušu a obnovil krstom k životu podľa Tvojej vôle, učinil si ich svojimi deťmi a prijal ich do lona svojej Cirkvi. Pane, zachovávaj ich v milosti svojej do konca života a učiň ich hodnými byť účastníkmi Tajín Tvojej zmluvy. Osvieť ich svojou pravdou, nech sa v nich a skrze ne posväcuje Tvoje Sväté meno. Zošli mi svoju blahodatnú pomoc k ich výchove, pre slávu Tvojho mena a k úžitku blížneho. Daruj mi k tomuto cieľu prostriedky, trpezlivosť a silu. Nauč ma zasadiť do ich sŕdc koreň svojej pravej múdrosti - bázeň pre Tebou. Osvieť ich svetlom Tvojej najväčšej múdrosti, ktorá ovláda celý vesmír. Nech si Ťa zamilujú zo svojej celej duše a z celej mysle, nech sa k Tebe pripútajú celým srdcom, a nech sa celý svoj život chvejú pred Tvojím slovom. Daruj mi rozum k tomu, aby som ich uistila, že pravý život spočíva v dodržiavaní Tvojich prikázaní, že práca posilnená zbožnosťou dáva nášmu životu pokojnú spokojnosť a vo večnosti nevýslovnú blaženosť. Odhaľ im pochopenie Tvojho zákona. Nech do konca svojich dní jednajú s vedomím Tvojej všadeprítomnosti. Zasaď do ich sŕdc odpor a hnus k akejkoľvek neprávosti, nech sú bezúhonnými na svojich cestách, nech vždy pamätajú na to, že Ty, Najdobrotivejší Bože, miluješ zákon a pravdu. Zachovaj ich v cudnosti a zbožnej úcte k Tvojmu Menu. Nech nepoškvrňujú Tvoju Cirkev svojím chovaním, ale nech žijú podľa jej ustanovení. Vlož do nich nadšenie k Tvojmu prospešnému učeniu a učiň, aby boli schopné každého dobrého skutku. Nech získajú pravdivé pochopenie tých vecí, ktorých znalosť je pre ne práve dôležitá, a nech sú osvietení vedomosťami prospešnými pre ľudstvo. Pane, nauč ma vtisnúť nezmazateľnými rysmi do myslí a sŕdc mojich detí obavu z priateľstva s ľuďmi, a celou silou im vštepiť vylúčenie každého zväzku s bezbožnými ľuďmi. Daj nech nevenujú pozornosť zvráteným rozhovorom, nech nepočúvajú ľahkomyseľných ľudí, nech ich z Tvojej cesty neodvrátia škaredé príklady, nech sa nenechajú zlákať tým, že niekedy býva cesta bezbožných na tomto svete úspešná.

Nebeský Otče! Daruj mi blahodať, aby som sa so všetkou silou chránila pred tým, že by som svojimi skutkami uvádzala svoje deti do pokušenia, ale daj, aby som sa snažila mať neustále na zreteli ich chovanie, a odvracať ich od omylov, napravovať ich poklesky, mierniť ich tvrdohlavosť a vzdorovitosť a zdržiavať ich od márnosti a ľahkomyseľnosti. Nech nie sú priťahované bláznivými myšlienkami, nech nesledujú žiadosti svojho srdca, nech sa nepýšia vo svojich myšlienkach a nezabúdajú na Teba a Tvoje prikázania. Nech neprávosť nezničí ich rozum a zdravie, nech hriechy neoslabujú ich duševné a telesné sily. Spravodlivý Sudca, Ktorý trestáš deti za hriechy rodičov do tretieho a štvrtého pokolenia, odvráť takýto trest od mojich detí, netrestaj ich za moje hriechy, ale pokrop ich rosou svojej blahodati, aby prospievali v cnostiach a svätosti a vyrastali v Tvojej láske a v láske zbožných ľudí.

Otče zľutovania a všelijakého milosrdenstva! Z rodičovského citu by som priala svojim deťom hojnosť každého pozemského blaha, priala by som im požehnanie nebeskej rosy a pozemského blahobytu, ale predovšetkým nech je s nimi Tvoja Svätá vôľa. Usporiadaj ich život podľa svojej lásky, neodopieraj im v živote chlieb každodenný, zošli im včas všetko nutné k získaniu blaženej večnosti. Buď k nim milostivý, keď pre Tebou zhrešia. Nepripočítaj im hriechy mladosti a neznalosti, doveď ich srdce ku stiesnenosti, keď sa budú protiviť Tvojmu dobrotivému vedeniu. Káraj ich a miluj, obracaj ich na cestu, ktorá sa Ti páči, ale nezavrhuj ich od svojej Tváre. Prijímaj láskavo ich modlitby, daruj im úspech v každom dobrom diele, neodvracaj od nich svoju Tvár v čase zármutku, nech ich nepostihnú pokušenia, ktoré sú nad ich sily. Požehnaj ich svetlom svoje milosti, nech ich sprevádza Tvoj Anjel a chráni ich pred rôznymi nešťastiami a zlou cestou. Najdobrotivejší Bože! Učiň ma matkou, ktorá sa môže radovať zo svojich detí, nech sú mi potešením v dňoch môjho života a oporou v mojej starobe. Učiň ma hodnú, aby som spolu s nimi s nádejou na Tvoje milosrdenstvo predstúpila pred Tvoj Strašný Súd, a aby – aj keď nehodná - sa mohla osmeliť povedať: „Tu som s deťmi, ktoré si mi dal, Pane!“ Nech spoločne s nimi oslavujem Tvoju nevysloviteľnú dobrotu a Tvoju večnú lásku, vyvyšujem Tvoje Meno, Otca, i Syna, i Svätého Ducha, na veky vekov. Amen.

(Modlitba z Kazaňského Ambrosianského ženského monastiera u Šamordina)

Modlitby ku Bohorodičke

Ó, prečistá Vládkyňa, Panna Bohorodička, spas a zachovaj pod svojou ochranou moje deti (mená), všetkých chlapcov a dievčatá, deti pokrstené i tie bez mena, a tiež tie, ktoré sú zatiaľ v materinskom lone.

Pokry ich plášťom svojho materstva, zachovaj ich v bázni Božej a v poslušnosti rodičov, upros nášho Pána a Syna svojho, aby im daroval všetko, čo je prospešné k ich spáse. Odovzdávam ich do Tvojej materinskej opatery, pretože Ty zosielaš Božskú ochranu na svojich služobníkov. Matka Božia, uveď ma do podoby Tvojho nebeského materstva. Uzdrav duševné i telesné rany mojich detí (mená), spôsobené mojimi hriechmi. Najčistejšia, úplne odovzdávam svoje deti Pánu Isusu Christu a do Tvojej nebeskej ochrany. Amen.

(Zo ženského monastiera v Šue)

Modlitba k Anjelovi Ochrancovi

Svätí Anjeli, ochrancovia mojich detí (mená), obostrite ich svojou ochranou pred útokmi démona, pred zrakmi zvodcov a zachovávajte ich srdcia v anjelskej čistote. Amen.

Modlitba za nepokrstené deti

Rozpomeň sa, ľudomilný Pane, na duše svojich zomretých služobníkov, detí, ktoré zomreli v lone pravoslávnych matiek neočakávane za neznámych príčin, alebo kvôli ťažkému pôrodu, alebo pre niekoho nepozornosť, a preto neprijali Tajinu Svätého Krstu. Pokrsti ich, Pane, v mori svojho zľutovania a spas ich svojou nevýslovnou blahodaťou. Amen.

Pane, zmiluj sa nad mojimi deťmi, ktoré zomreli v mojom lone; kvôli viere a mojím slzám a pre Tvoje milosrdenstvo, Pane, nezbavuj ich svojho Božského Svetla.

(Od jeromonacha Arsenia Athonského)

Modlitba pred začiatkom učenia dieťaťa

Pane, Bože a náš Stvoriteľ, Ktorý si nás ľudí ozdobil svojím obrazom, svojich vyvolených naučil Tvojmu zákonu, takže tí, ktorí Ťa chápu, sa divia, a Ktorý si deťom odhalil tajomstvo najväčšej múdrosti, a Šalamúnovi a všetkým hľadajúcim si ich daroval, otvor srdce, myseľ a ústa týchto svojich služobníkov (mená) k pochopeniu sily Tvojho zákona a úspešnému poznaniu užitočného učenia, ktoré je im podávané. Aby bolo oslávené Tvoje Meno a  pre budovanie Tvojej Svätej Cirkvi a dobré a dokonalé pochopenie Tvojej vôle. Vysloboď ich od všetkých nepriateľských nástrah, zachovaj ich vo viere Christovej a čistote počas celej doby ich života, nech sú pevní rozumom i v zachovávaní Tvojich prikázaní, a tak sa naučia oslavovať Tvoje najsvätejšie Meno a stanú sa dedičmi Tvojho kráľovstva. Lebo Ty si Boh silný v milosti a dobrý v sile a Tebe patrí celá sláva, česť a klaňanie sa, Otcu, i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba za deti, ktoré sa ťažko učia

Pane, Isusu Christe, Bože náš, v pravde prebývajúci v srdciach dvanástich apoštolov silou blahodate Najsvätejšieho Ducha, Ktorý zostúpil v podobe ohnivých jazykov a otvoril ich ústa tak, že začali hovoriť cudzím jazykmi. Ty sám, Pane Isusu Christe, Bože náš, zošli tohto Svätého Ducha na svojho služobníka (meno) a zasaď to jeho srdca Sväté písmo, ktoré Tvoja ruka načrtla na dosky zákonodarcu Mojžiša, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba manželov za darovanie detí

Vypočuj nás, milosrdný a všemohúci Bože, nech je vďaka našej modlitbe zoslaná Tvoja blahodať. Pane, buď milostivý k našej modlitbe, rozpomeň si na svoj zákon a rozmnoženie ľudského rodu, a buď milostivým ochrancom, aby sa s Tvojou pomocou zachovávalo to, čo si ustanovil. Ty si so svojou vlastnou silou stvoril všetko z ničoho a dal si základ všetkému, čo je na svete: stvoril si i človeka, podľa svojho obrazu a vznešenou Tajinou si posvätil predobraz tajomstva zjednotenia Christa s Cirkvou. Pozri, Milosrdný, na svojich služobníkov spojených manželským zväzkom, ktorí sa modlia o Tvoju pomoc. Kiež by na nich spočinula Tvoja milosť, aby boli plodnými a uvideli synov svojich synov do tretieho a štvrtého pokolenia. Nech sa dožijú žiadúcej staroby a vojdú do Kráľovstva nebeského skrze nášho Pána, Isusa Christa, Ktorému patrí celá sláva, česť a klaňanie so Svätým Duchom na veky. Amen.

Modlitba pre tehotné ženy

Ó, prečistá Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, služobnicou svojou (meno), a príď mi na pomoc v čase mojich bolestí a nebezpečia, lebo s nimi rodia deti všetky úbohé Evine dcéry. Rozpomeň sa, Blahoslavená medzi ženami, s akou radosťou a láskou si sa rýchlo odobrala do hornej zeme navštíviť svoju príbuznú Alžbetu v dobe, keď bola tehotná, a aký divotvorný účinok malo Tvoje požehnané navštívenie na matku i na dieťatko. Pre svoje nevyčerpateľné milosrdenstvo daruj, prosím, i mne, svojej poníženej služobnici, aby som šťastne porodila. Daj mi tú milosť, aby dieťa, ktoré teraz spočíva pod mojím srdcom, sa po príchode na svet v radostnom pohnutí, podobnom svätému dieťaťu Jánovi, poklonilo Božskému Pánu Spasiteľu, Ktorý si sám z lásky k nám, hriešnym, nezošklivil stať sa dieťaťom. Nevýslovná radosť, ktorou sa naplnilo Tvoje panenské srdce pri pohľade na Tvojho novorodeného Syna a Pána, nech mi osladí súženie, nastávajúce počas pôrodných bolestí. Môj život, môj Spasiteľ, Ktorý sa z Teba narodil, nech ma zachráni od smrti, ktorá ukončuje život mnohých matiek v dobe pôrodu, a nech pripočíta plod môjho lona k počtu Bohom vyvolených. Vypočuj, prečistá nebeská Kráľovná, moju poníženú modlitbu a vzhliadni na mňa, úbohú hriešnicu, okom svojej milosti. Nezahanbi moju nádej v Tvoje veľké milosrdenstvo a osvieť ma svojím požehnaním, pomocníčka kresťanov, Liečiteľka bolestí, nech i ja na sebe pocítim, že si matkou milosrdenstva, a vždy oslavujem Tvoju milosť, ktorá nikdy neodmieta modlitby úbohých. Kiež by som sa presvedčila, že zachraňuješ všetkých, ktorí Ťa vzývajú v dobe zármutku a bolesti. Amen.

Modlitba za ženu po pôrode

Vládca, Pane, Bože náš, Ktorý si sa narodil z našej prečistejšej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie, a ako dieťa si bol do tohto sveta uvedený a v jasličkách si sa nechal uložiť. Ty sám, zmiluj sa i nad touto svojou služobnicou, ktorá dnes porodila, i nad týmto nemluvniatkom a odpusť jej hriechy úmyselné i neúmyselné a ochráň ju od každého diabolského trápenia. Dieťa, ktoré porodila, zachovaj od každej otravy, hnevu i od nepokoja spôsobeného odporcom, od zlých duchov denných i nočných. Zachovaj túto ženu svojou mocnou rukou, daj nech skoro povstane, a očisti ju od poškvrny, uzdrav neduhy, daruj jej zdravie a silu tela i duše. Ohraď ich svetlými a žiariacimi anjelmi a opatruj ju pred útokmi neviditeľných duchov. Zbav ich, ó, Pane, nemoci a slabosti, žiarlivosti, závisti a zmiluj sa nad ňou i dieťaťom podľa svojho veľkého milosrdenstva a očisti ju od telesnej poškvrny, od rozličných vnútorných bolestí, a priveď ju svojou rýchlou milosťou v jej poníženom tele k obnove. Dieťa z nej narodené učiň hodným, aby sa Ti poklonilo v pozemskom chráme, ktorý si pripravil k oslavovaniu Tvojho Svätého Mena.

Lebo Tebe patrí celá sláva, česť a klaňanie, Otcu, i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

K Anjelovi Ochrancovi (vnútorná modlitba)

Svätý Anjel, strážca mojej biednej duše a môjho života prepadnutého vášniam, neopúšťaj ma, hriešneho, ani odo mňa neodstupuj pre moju nezdržanlivosť. Neuvoľňuj miesto zlému démonovi, aby ma ovládal vniknutím do môjho tela. Posilni moju zúboženú a slabú ruku a veď ma na cestu spásy. Ó, Svätý Anjel Boží, ochranca a záštita mojej biednej duše i tela, odpusť mi všetko, čím som Ťa rozhneval po všetky dni svojho života. Pokiaľ som zhrešil v tejto predchádzajúcej noci, buď mi záštitou v tomto dni a ochráň ma pred všelijakými pokušeniami nepriateľa, aby som žiadnym hriechom nerozhneval Boha. Modli sa za mňa u Hospodina, aby ma upevnil v bázni Božej a učinil ma svojím služobníkom hodným Jeho dobroty. Amen.

Modlitba rodičov za zosnulé deti

Pane, Bože náš, Vládca nad životom a smrťou! Vypočuj môj nárek a pozri na slzy trúchliacej matky pre svoje dieťa. Nakloň svoje ucho k mojej prosbe, vypočuj moju pokornú modlitbu a nezamietaj ju od svojej tváre. S ľútosťou a žiaľom v srdci Ťa prosím, Pane, rozpomeň sa vo svojom Kráľovstve na dušu Tvojho zosnulého služobníka (meno) a učiň jeho pamiatku večnou. Prosím Ťa, Pane, Bože náš, pre Tvoju nesmiernu lásku k nám, hriešnym, neodplácaj mu podľa našich previnení, ani mu nečiň podľa našich hriechov, ale podľa Tvojej dobroty, podľa Tvojho nevýslovného milosrdenstva prejav bohatú milosť v odpustenie a prepáčenie hriechov Tvojmu zosnulému služobníkovi, môjmu dieťaťu (meno), ktoré si mi daroval. Odpusť mu, Bože, odpusť, Najzľutujúcejší, všetky prehrešky úmyselné i neúmyselné, odpusť mu všetky jeho hriechy, spáchané od mladosti slovom alebo skutkom, vedome i nevedome. Viem, Pane, že mnohokrát hrešíme, nejednáme pred Tebou spravodlivo, nedodržujeme ani nekonáme podľa Tvojich príkazov, napriek tomu Ťa prosím, odpusť naše hriechy, očisti naše neprávosti, prepáč našej nespravodlivosti, nech naše hriechy nezostanú na našich deťoch. Ak sa moje dieťa odobralo k Tebe kvôli mojim hriechom, nie som hodná milosti, ale zaslúžim si Tvoj spravodlivý hnev a odsúdenie. Ak sme sa vlastnou vinou nepoučovali v Tvojom zákone dňom i nocou, ale boli sme v tomto veku služobníkmi sveta, slúžili viac svetu a telu než Tebe, Pánu a Bohu nášmu, zamilovali sme si svetské zvody a viac než Tvoje slovo a Tvoje prikázania, oddávali sme sa dočasným slastiam života viac než ľútosti nad hriechmi, a pre nezdržanlivosť odložili v zabudnutie bdenie, pôst a modlitbu, napriek tomu Ťa naliehavo prosíme: odpusť, najmilosrdnejší Pane, odpusť k Tebe sa odoberajúcemu služobníkovi (meno), môjmu dieťaťu, všetky také previnenia, pokiaľ sa nejakými previnil, alebo niečo iné spáchal na tomto svete. Ty si, Pane, vzkriesil dcéru Jairovu pre vieru a modlitbu jej otca, uzdravil si dcéru kánanskej ženy kvôli viere jej matky. Prosím Ťa, najsladší Isusu, prijmi rovnako i moju pokornú modlitbu za moje dieťa a vysloboď ho od večnej smrti a uzdrav jeho dušu od bolesti hriechov. Padám pred Tvojou dobrotivosťou a Tvojím milosrdenstvom, vyprosujem Ťa, Christe, Bože môj, Tvojím Svätým Menom, vyprosujem Ťa Tvojimi najdrahšími zásluhami vykúpenia. Daruj k Tebe sa odoberajúcemu služobníkovi Tvojmu najdokonalejšie odpustenie a prepáčenie hriechov a pozdvihni ho ku vzkrieseniu v poslednom dni nie k súdu a odsúdeniu, ale k osláveniu Tvojej nekonečnej milosti vo Tvojom Kráľovstve. Pane, nezatváraj mu dvere svojho Kráľovstva, ale učiň ho hodným počuť Tvoj vytúžený hlas: „Poďte, požehnaní môjho Otca, a ujmite sa Kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta.“ Lebo Ty si život a naše vzkriesenie a Tebe slávu vzdávame, s bezpočiatočným Tvojím Otcom a najsvätejším, blahým a oživujúcim Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Za uzmierenie nepriateľov

Ďakujem Tebe, Vládca Ľudomil, Kráľ vekov a Darca bláh, Ktorý si zboril priehradu nepriateľstva s ľudským pokolením a ľudskému pokoleniu si daroval pokoj. Udeľ i teraz pokoj Tvojim služobníkom, zasaď do nich Božiu bázeň a upevni lásku jedného k druhému. Uhas všetky rozpory a odstráň pohoršenie z nedorozumenia. Lebo Ty si náš pokoj a Tebe slávu vzdávame, Otcu, i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Za neveriacich a za tých, ktorí prenasledujú vieru a opovrhujú ňou

Pane, obráť ku sebe srdce našich nepriateľov a pokiaľ už nie je možné, aby sa zatvrdnutí obrátili, postav hradbu ich zlu a ochráň pred nimi svojich vyvolených. Amen.

Modlitba metropolitu Filareta Moskovského

Pane, Bože, daj, aby som pokojne prijal všetko, čo mi prinesie dnešný deň, a aby som sa úplne odovzdal do Tvojej vôle. Usmerňuj ma a pomáhaj mi po celý deň. Veď moju myseľ a city vo všetkých mojich skutkoch a slovách. Nedovoľ, aby som v nepredvídaných prípadoch zabudol, že všetko prichádza od Teba. Nauč ma, aby som sa správne choval ku svojim blížnym, nech nikoho nezarmútim a nerozhnevám. Pane, daj mi silu, aby som uniesol bremeno tohto dňa a všetkého, čo sa v priebehu dňa stane. Veď moju vôľu a nauč ma, aby som sa modlil, aby som veril, mal nádej, vedel trpieť, odpúšťať a milovať. Pane, daj, aby som bol nástrojom Tvojho pokoja, aby som tam, kde je nenávisť, vnášal lásku, kde je urážka – odpustenie, kde sú nesváry – svornosť, kde je zúfalstvo – nádej, kde je tma – svetlo, kde je smútok – radosť. Ó, Božský Učiteľ, daj nech sa nikdy nestane, aby ma druhí tešili, najskôr daj, aby ja som tešil ich, nie nech oni chápu mňa, ale nech ja pochopím ich, nedopusť, aby ma ľudia milovali, ale aby som ja miloval ich. Pretože, keď odpúšťame iným, odpúšťa sa i nám, keď dávame blížnym, dostávame, a keď umierame, deje sa tak pre večný život. Svätý Duchu, buď mi na pomoci, aby som dnešný deň zasvätil svojmu Pánu a Spasiteľu. Pane, Isusu, Synu Boží, lepšie je nežiť, než žiť bez Teba a proti Tebe. Ďakujem Ti, Bože, za dar tohto dňa a za všetko dobro, ktoré mi pomôžeš dnes učiniť. Ochraňuj ma, milostivý Bože, od túžby po pohodlí a učiň ma hodným, aby som bol v každej chvíli pripravený zrieknuť sa seba samého kvôli blížnemu, lebo si mi pre túto službu dal i život. Pomôž mi, aby som sa zbavil všetkého, čo nie je Tvoje, a všetko, čo je od Teba, aby som prijal v hlbokej viere, nádeji a láske. Prosím Ťa o statočnosť, aby som Ti odhodlane a trvalo slúžil, aby som staval pravdu nad zisk, aby som dal prednosť ušľachtilým skutkom pred chvíľkovým uspokojením, aby som povýšil blížnych nad seba a naplnil Tvoje prikázanie o láske. Učiň, aby svetlo Tvojej Krásy, Dobroty a Lásky zažiarilo v mojej duši. Amen.

Ku sv. veľkomučeníčke Kataríne

Svätá panna a mučenica Katarína! My, hriešni Boží služobníci (mená) sa k Tebe modlíme: pohlaď na našu úbohosť a učiň, nech zmýšľame nebesky, a nie pozemsky. Ponáhľaj sa nám na pomoc so svojimi modlitbami, aby sme zvíťazili nad telesnými žiadosťami, náklonnosťami ku svetu a úkladmi zlých duchov, ktoré na nás zlobne dotierajú. Nech sme Tvojou záštitou oslobodení od ich nepriateľských útokov v dobe tohto života, a kiež by sme neboli nimi mučení v povetrí nášho odchodu z tela. Ó, múdra panna! Daruj nám všetko prospešné, o čo Ťa prosíme, pretože môžeš mnoho vyprosiť od svojho milovaného Ženícha, Christa, nášho Boha. Vieme, ako veľa zmôže modlitba spravodlivého s dobrotou milosrdného Boha, Ktorému patrí sláva, česť a chvála, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Ku sv. Mikulášovi Divotvorcovi

Presvätý Mikuláš, Hospodinov popredný služobník, náš vrelý zástanca a všade v súžení rýchly pomocník. Pomôž mne hriešnemu, ktorý je  v tomto živote stiesnený. Upros Pána Boha, aby mi daroval odpustenie všetkých mojich hriechov, ktorými som zhrešil od svojej mladosti a v celom svojom živote skutkom, slovom, myšlienkou i všetkými svojimi zmyslami. Pri odchode mojej duše z tela pomôž mi, úbohému, upros Pána Boha, Tvorcu všetkého stvorenia, aby ma vyslobodil z colníc v povetrí a z večných múk, nech navždy oslavujem Otca, i Syna, i Svätého Ducha, i Tvoju milostivú záštitu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitby za zdravie telesné i duševné

Ku sv. veľkomučeníkovi a liečiteľovi Pantelejmonovi

Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon, podobajúci sa milostivému Bohu! Vzhliadni milosrdne a vypočuj nás, hriešnych, ktorí sa snažia modliť pred Tvojou svätou ikonou. Vyprosuj nám u Pána Boha, Ktorému slúžiš v nebi spolu s anjelmi, odpustenie našich hriechov a pokleskov. Zahoj duševné i telesné nemoci Božích služobníkov, teraz spomínaných, tu stojacich i všetkých pravoslávnych kresťanov, utiekajúcich sa ku Tvojmu príhovoru. Lebo kvôli našim hriechom sme ťažko postihnutí mnohými chorobami a nemáme pomoci ani útechy. K Tebe sa utiekame, lebo Tebe je daná milosť prihovárať sa za nás a uzdravovať všetky neduhy a každú chorobu. Ty sám nám daruj skrze Tvoje sväté príhovory zdravie duše i tela, prospievanie vo viere a zbožnosti a všetko potrebné k nášmu dočasnému životu i ku spáse. Aby sme skrze Teba boli učinení hodnými velikých a hojných milostí, oslavovali Teba i Darcu všetkého dobra, podivuhodného vo svojich svätých, Boha nášho, Otca, i Syna, i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

Za uzdravenie nemocného

Najmilosrdnejší Bože, Otče, i Synu, i Svätý Duchu, uctievaný a oslavovaný v nerozdielnej Trojici, milosrdne vzhliadni na svojho služobníka (meno), postihnutého chorobou, odpusť mu všetky jeho previnenia, daruj mu uzdravenie z choroby, navráť mu zdravie a telesnú silu, daj mu dlhý a šťastný život, daruj mu blahá svetské i nebeské, aby spoločne s nami prinášal ďakovné modlitby Tebe, najzľutujúcejšiemu Bohu a nášmu Stvoriteľovi.

Presvätá Bohorodička, pomôž mi svojím najmocnejším orodovaním uprosiť Tvojho Syna a môjho Boha, aby uzdravil Božieho služobníka (meno). Všetci svätí a Anjeli Pána, proste Boha za jeho nemocného služobníka (meno).

Iná modlitba za uzdravenie

Pane, Vládca všetkého, lekár našich duší i tiel, Ktorý ponižuješ a povznášaš, trestáš a opäť uzdravuješ. Navštív svojou milosťou svojho chorého služobníka (meno), vztiahni svoju dlaň plnú liečenia a uzdravenia, uzdrav ho a pozdvihni z lôžka a choroby. Vyžeň z neho ducha choroby, horúčku a zimnicu. Ak je v ňom hriech či neprávosť, oslab ju, odpusť a prepáč mu pre svoju ľudomilnosť. Ó, Pane, skrze svoju ľudomilnosť uštedri milosť svojmu stvoreniu v Christu Isusu, v našom Pánovi, s Ktorým si blahoslavený, s presvätým, blahým a oživujúcim Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Ďakovná modlitba po uzdravení sv. Jána Kronštadtského

Sláva Tebe, Pane Isusu Christe, jednorodený Synu bezpočiatočného Otca, Ktorý jediný uzdravuješ ľuďom akúkoľvek chorobu, Ktorý si sa zmiloval nado mnou, hriešnym, a zbavil si ma mojej choroby a nedopustil si, aby sa rozvinula a usmrtila ma kvôli mojim hriechom. Vládca, daj mi od teraz silu, aby som pevne konal Tvoju vôľu ku spáse svojej úbohej duše a k Tvojej sláve, s Tvojím bezpočiatočným Otcom i jednobytným Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Za to, aby sme sa s láskou starali o chorých

Pane Isusu Christu, Syn Boha živého, Baránok Boží, Ktorý snímaš hriechy sveta, dobrý Pastier, Ktorý dávaš svoj život za svoje ovce, nebeský Lekár duší i tiel, Ktorý uzdravuješ každú ranu a chorobu svojho ľudu. Pred Tebou sa klaniam, pomôž mi, nehodnej svojej služobníčke. Mnohomilostivý, vzhliadni na moje dielo i službu, aby som Ti bola verná v malom, pre Teba slúžila chorým, niesla chorobu nemohúcich, a neslúžila sebe, ale Tebe po celý svoj život. Lebo Ty, najsladší Isuse, povedal si: „Čokoľvek urobíte jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.“ Súď ma hriešnu, Pane, podľa týchto svojich slov, učiň ma hodnú, aby som plnila Tvoju blahú vôľu pre potešenie a útechu Tvojich skúšaných a chorých služobníkov, ktorých si vykúpil svojou drahocennou krvou. Zošli mi svoju blahodať, spaľujúcu tŕne mojich vášní, povolaj ma hriešnu k dielu službe Tvojmu Menu. Bez Teba nemôžem nič učiniť. Navštív teda v noci moje srdce a vyskúšaj ho, keď mám slúžiť uprostred chorých a ponížených, zraň moju dušu Tvojou láskou, nech všetko znáša a nikdy neochabuje. Potom budem môcť, posilnená Tebou, viesť dobrý zápas a zachovávať vieru do svojho posledného vzdychu. Lebo Ty si Prameň uzdravenia duší i tiel, Christe, Bože náš, a Tebe ako Spasiteľu človeka a Ženíchovi duši, prichádzajúcemu o polnoci, vzdávame slávu, vďaku a úctu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba k piatim ranám Spasiteľovým, ktorú učil modliť sa svoje duchovné deti starec Izidor.

Na čo trpíš? Polož ruku na čelo a povedz: Pane, tŕňovým vencom na hlave do krvi a mozgu korunovaný pre moje hriechy; polož ruku dole na pravú nohu a povedz: Isusu, na pravej nohe pribitý železným klincom pre moje hriechy; polož ruku dole na ľavú nohu a povedz: Christe, na ľavej nohe pribitý železným klincom pre moje hriechy; zdvihni ruku na pravé plece a povedz: Synu, na pravej ruke pribitý železným klincom pre moje hriechy; prenes ruku na ľavé plece a povedz: Boží, aj na ľavej ruke pribitý pre moje hriechy; i na rebrách kopijou prebodnutý z hrude prelievajúci krv a vodu na vykúpenie a spasenie našich duší; skrze Bohorodičku osvieť môj rozum!

Obráť sa tvárou k ikone Matky Božej a povedz: A Tebe samej meč prenikne dušu, aby sa v mnohých srdciach otvoril prameň kajúcnych a vďačných úprimných sĺz celého ľudstva.

Kajúcna modlitba schiarcibiskupa Alipija Pogrebnjaka

Pane Isuse Christe, Syn Boží, modlitbami Tvojej Matkye, Svätého Veľkomučeníka a Vyznávača Cára Nikolaja a všetkých cárskych mučeníkov a novomučeníkov - osvietených v Ruskej Zemi, predĺž nám čas nášho pokánia, spoj nás v jedno Tvoje stádo Tvojou „všemocnou pravou rukou“, nezbav nás pastierskej starostlivosti a spoločenstva Tvojich Svätých Darov, zbav nás od zvádzania a pečate nezákonného antichrista, spas Svätú Rus, ustanov nám Panujúceho Obrancu – pravoslávneho Cára, Tebou pomazeného, a tak spas naše duše. Amen.

Modlitba pokánia prepodobného Antiocha

Dúfajúc, Vladyka, v hĺbku Tvojej dobroty, prinášam Ti poškvrnenými ústami a nečistými perami túto modlitbu: spomeň si, že mi je pripísané Tvoje sväté meno, že si ma vykúpil cenou Tvojej krvi, že si ma zapečatil prisľúbením Tvojho Svätého Ducha a vyviedol z priepasti mojich neprávostí: nech ma neuchváti nepriateľ. Isuse Christe, zachráň ma a buď mi silným pomocníkom v boji, lebo som sluha vášni a som nimi zmáhaný. Ale Ty, Hospodin, nenechaj ma na zemi pohodeného na odsúdenie mojich skutkov: osloboď ma, Vladyka, od zlej poroby svetovládou a upevni ma v Tvojich prikázaniach. Cesta môjho života, Christe môj, a svetlo mojich očí - Tvoja tvár, Bože, Vladyka a Hospodin, nedopusť povýšený pohľad mojich oči, zlú vášeň odstráň odo mňa: zastúp (ochráň) ma Tvojou svätou rukou. Nech ma neobstanú želania a žiadostivosti a neoddaj ma duši nehanebnej. Zažni vo mne svetlo Tvojej tváre, Hospodin, aby ma nezachvátila tma, a ten, čo v nej prebýva, nech ma nezajme. Nevydaj, Hospodin, neviditeľnej zveri dušu, ktorá sa Ti spovedá. Nedopusť, Hospodin, aby Tvoj služobník bol ranený cudzími psami. Urob ma hodným byť príjemným príbytkom Tvojho Svätého Ducha a učiň ma domom Tvojho Christa, Svätý Otče. Sprievodca zblúdených, veď ma po ceste, aby som neodbočil naľavo. Tvoju tvár, Pane, som zatúžil vidieť. Bože, svetlom Tvojej tváre ma sprevádzaj. Daruj prameň sĺz mne, Tvojmu sluhovi, a daj rosu Svätého Ducha Tvojmu stvoreniu, aby som nevyschol ako figovník, ktorý si preklial. Nech sú slzy mojim nápojom a moja modlitba jedlom. Obráť, Pane, môj plač na radosť a prijmi ma do Tvojich večných príbytkov. Nech ma zastihne Tvoja milosť, Hospodin, a Tvoja štedrosť nech ma objíme, a odpusť mi všetky hriechy. Lebo Ty si Boh skutočný, odpúšťajúci nezákonnosti. Nedopusť, Pane, aby bolo zahanbené dielo Tvojich rúk kvôli množstvu mojich neprávostí, ale privolaj ma, Vladyka, Tvojím Jednorodeným Synom, naším Spasiteľom. Zdvihni ma, ležiaceho, ako Matúša mýtnika, a oživ ma, usmrteného hriechmi, ako syna vdovy. Lebo Ty jediný si vzkriesenie mŕtvych, a Tebe patrí sláva naveky. Amen.

(Antioch, Slovo 77)

 

Modlitby k svätému mučeníkovi kráľovi Rastislavovi

Tropár, hlas 6:

Prvý medzi kniežatami / národa svojho, / Bohom nabádaný / zatúžil si zanechať slúženie modlám / a v pravej viere / poznávať Boha živého / prozreteľne opatrujúceho / ľudí Jeho. K slávnosti viery / povolal si múdrych učiteľov, / ktorí odkryli nám perlu nesmiernej ceny / k životu večnému. Slovienský kráľ Rastislav, / požehnaný svätými Cyrilom a Metodom, / ktorí veľkú lásku prejavili k ľudu slovienskému, / naučiac ho pravej Bohoúcte. Na tejto skale viery / blahocnostným životom si sa ozdobil, / a teraz v príbytkoch Otca nebeského / pros za nás, aby spasil duše naše.

Kondak, hlas 4:

Celým srdcom svojim i dušou / Boha si si zamiloval / a s národom svojim snažil sa slúžiť mu v cnosti a v pravde / celým svojim životom v duchovnom zápase. Hľa, pozval si múdrych učiteľov, / z Konštantínovho mesta – Bohom chráneného Carihradu, / ktorí ľud Tvoj zákonu Božiemu a Svätému písmu naučili / s pomocou Božou. Z gréckych kníh / do jazyka slovienského, / písmenami zjavenými, / horlivo prekladali. V nich i my upevňujúc sa / Bohu vďaku vzdávame, / že nezostali sme v nevedomosti, / ale naučení, čo je vôľa Božia, ako spasiť duše svoje / a získať nekonečný život v nebesiach / na príhovory Tvoje, kráľ Rastislav, / ktorého svetlú pamiatku v Cirkvi pravoslávnej oslavujeme.

Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia, Cyrilu a Metodu, v Bohu múdri, Vládcu všetkých proste, Aby všetky národy slovanské utvrdil v Pravosláví a jednomyseľnosti, Svetu pokoj daroval a spasil duše naše. Ó preslávni, národov slovienskych učitelia a osvecovatelia, Svätí apoštolom rovní Metodu a Cyrilu!

K vám, ako deti k otcom, svetlom učení a písmen vašich osvietení a vo viere Christovej nasmerovaní, teraz úpenlivo sa utiekame a v skrúšenosti sŕdc našich sa modlíme. Hoci sme aj odkazy vaše neuchránili a od jednomyseľnosti a lásky, ktorú Slovienom ako bratom vo viere, a podľa tela dobre odkazujete, sme odpadli; Avšak, tak ako predtým v žití vašom od neblahodatných a nehodných ste sa neodvracali, no dobrom za zlé odplácali, tak i teraz hriešnych a nehodných detí vašich modlitby neodvrhnite, no ako veľkú majúc trúfalosť k Hospodinu, náležite Jeho proste, nech nasmeruje a obráti nás na cestu spásy, rozpory a nezhody medzi jednotlivými bratmi vznikajúce nech upokojí, odpadnutých ešte v jednomyseľnosť privedie, a všetkých nás zjednotením ducha a lásky v jedinej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi zjednotí. Vieme, bo vieme ako mnoho zmôže modlitba ctihodného k dobrosrdečnosti Vládcu, hoci i za hriešnych ľudí prinášná býva. Neopustite nás, skľúčené a nehodné deti vaše, bo kvôli hriechu stádo vaše a vami pozbierané je nenávisťou rozdeľované. Preľstievané zvodmi bludárov sa zmenšilo, veď ovce z neho slovami od heretikov sa odchytávajú. Dajte nám modlitbami vašimi za Pravoslávie horlivosť, nech ňou zohrievaní otcovskú tradíciu dobre uchováme, zákony a obyčaje cirkevné verne dodržiavať sa pousilujeme, od všetkých lžiučení cudzích ujdeme, a tak v žití milom na zemi prebývajúc, života na nebesiach sa hodnými staneme, a tam spolu s vami Vládcu všetkých v Trojici jediného Boha oslavovať na veky vekov budeme. Amen.

Prečistá Vládkyňa Bohorodička

Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa! Vzhliadni i teraz, Pani Vždymilostivá, na služobníkov Tvojich, Tebe dojatou dušou a so skrúšeným srdcom modliacich sa, so slzami k Tebe pripadajúcich a klaňajúcich sa prečistému a uzdravujúcemu Tvojmu obrazu, prosiacich Tvojho zástupníctva a pomoci. Ó, Vždymilostivá a Premilostivá čistá Panna Bohorodička! Pozri Pani, na tvojich ľudí, lebo my hriešni nemáme inej pomoci okrem Teba a z Teba narodeného Christa Boha nášho. Ty si Zástankyňa a Obhájkyňa naša, Ty si poškodených záštita, zarmútených radosť, sirotám útulok, vdovám pomocníčka, pannám sláva, plačúcich veselosť, chorých navštívenie, trpiacich uzdravenie, hriešnikov spása: Preto, ó Bohomatka, k Tebe sa utiekame, a na Tvoj prečistý obraz s predvečným Mládencom, Ktorého držíš na Tvojich rukách, Pánom našim Isusom Christom, pozeráme, skrúšené spevy Tebe prinášame a voláme: zmiluj sa Matka Božia a prosby naše vyplň, lebo všetko je možné cez Tvoje orodovníctvo. Lebo Tebe patrí sláva teraz i vždy až na veky vekov. Amen.   

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho ku Presvätej Bohorodičke

O čistá a nepoškvrnená,  blahoslavená Panna, ktorá si bezhriešnou Matkou Tvojho Syna, mocného Pána vesmíru, Ty, ktorá si neporušená a úplne svätá, nádej beznádejných a plných hriechu, my spievame na Tvoju chválu. Velebíme Ťa, ako plnú každej milosti, ktorá si (v lone) nosila Bohočloveka: všetci sa klaniame pred Tebou, vzývame Ťa, a prosíme o Tvoju pomoc. Zachráň nás, svätá a neporušená Panna, z každej biedy, ktorá tlačí na nás, a zo všetkých pokušení diabla.  Buď našou Zástankyňou a Obhajkyňou v hodine smrti a súdu; zbav nás od ohňa, ktorý nie je uhasiteľný a od vonkajšej tmy; urob nás hodnými slávy Tvojho Syna, O najdrahšia a najviac zhovievavá Panna Matka. Ty vskutku si naša jediná nádej, najviac istá a svätá v očiach Boha, Ktorému patrí česť a sláva, majestát a panstvo na veky vekov, svet bez konca. Amen.

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, nedaj mi ducha prázdnoty, skľúčenosti, panovačnosti a prázdno vravnosti.

(zemný poklon)

Daruj mi, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.

(zemný poklon)

Ó Pane Kráľu, daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo si požehnaný na veky vekov. Amen.

(zemný poklon)

Sv. Nikolaj Velimirovič : Požehnaj mojich nepriateľov, ó Pane

Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Nepriatelia vyhnali ma do Tvojej náruče viac ako priatelia. Kamaráti ma viazali ku zemi, nepriatelia ma odpútali od zeme a zbúrali všetky moje ašpirácie na tomto svete. Nepriatelia ma urobili cudzincom vo svetských sférach a cudzím obyvateľom na tomto svete. Rovnako ako štvaná zver nájde bezpečnejší úkryt, než zviera, ktoré nie je štvané, tak aj ja, prenasledovaný nepriateľmi, našiel som útočisko najbezpečnejšie, keď som sa uvelebil pod Tvojou svätyňou, kde ani priatelia, ani nepriatelia, nemôžu zahubiť moju dušu.

Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Oni skôr než ja priznali moje hriechy pred svetom. Potrestali ma, keď som váhal potrestať sám. Trápili ma, keď som sa snažil utiecť mukám. Nadávali mi, keď som si sám lichotil. Pľuli na mňa, keď som sa sám naplnil aroganciou.

Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Kedykoľvek som sa sám urobil múdrym, oni ma nazvali hlúpym. Kedykoľvek som sa sám urobil mocným, oni ma zosmiešnili, ako by som bol trpaslík. Kedykoľvek som chcel viesť ľudí, oni ma strčili do úzadia. Kedykoľvek som sa ponáhľal k obohateniu seba, oni mi v tom zabránili so železnou rukou. Zakaždým, keď som si myslel, že budem pokojne spať, oni ma prebudili zo spánku. Zakaždým, keď som sa snažil vybudovať domov pre dlhý a pokojný život, oni mi ho zbúrali a hnali ma preč. Skutočne, nepriatelia ma urobili voľným od sveta a natiahli moje ruky k lemu Tvojho odevu.

Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Požehnaj a rozmnož ich; vynásob ich počty a urob ich ešte horkejšími proti mne, tak, aby môj útek ku Tebe nemal žiaden návrat, tak, aby všetky nádeje v ľudí boli roztrúsené ako pavučiny,
tak, že absolútny pokoj môže začať vládnuť v mojej duši,
tak, že moje srdce sa môže stať hrobom mojich zlých dvojčiat, arogancie a hnevu, tak, že by som mohol zhromaždiť všetky svoje poklady v nebi, ah, takže môžem byť konečne oslobodený od sebaklamu, ktorý ma zaplietol do hroznej siete ilúzií života. Nepriatelia ma naučili, čo málokto vie, že človek nemá žiadnych nepriateľov na svete okrem seba samého. Jeden nenávidí svojich nepriateľov iba dovtedy, pokiaľ si neuvedomí, že to nie sú nepriatelia, ale krutí priatelia. Je naozaj pre mňa ťažké povedať, kto mi urobil viac dobrého a kto urobil viac zlého vo svete: priatelia alebo nepriatelia.

Preto požehnaj, ó, Pane, oboch: mojich priateľov a nepriateľov.
Otrok preklína nepriateľov preto, že nerozumie. Ale syn ich žehná, lebo rozumie. Syn vie, že nepriatelia sa nemôžu dotknúť jeho života.
Preto si voľne kráča medzi nimi a modlí sa k Bohu za nich.

(sv. Nikolaj Velimirovič bol srbský biskup v minulom storočí, ktorý odvážne hovoril proti nacizmu pokým bol zatknutý a odvezený do Dachau.)

Modlitba na odpustenie hriechov Sv. Jána Kronštadtského

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Ž 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Modlitba ku svätej Christovej Golgote napísaná jeroschimonachom Tichonom

Svätá Golgota, Božská Golgota, posvätená krvou Isusa Christa! Teba prosím, odkry, koľko tisíc hriešnikov si Božou blahodaťou priviedla k pokániu a slzám, očistila ich a naplnila nimi Pánov raj! Ó, Christe, Kráľu! Svojou blahodaťou a nekonečnou láskou naplňuješ príbytky nebeské dušami kajúcich sa k tebe! Všetkých, ktorí k tebe prichádzajú, miluješ a dávaš im spásu. Nikto ti nemôže dôstojne poďakovať, i keby mal i múdrosť anjelov. Šťastliví hriešnici, príďte ku svätej Golgote, je prístupná všetkým, lebo Christos je nado všetko milostivý! Pokľaknite k Jeho svätým nohám, a bozkávajte ich s čistou láskou. Len On jediný môže uzdraviť vaše zarmútené duše, napojiť ich spasiteľnými slzami, aby ste v pokore s kajúcnou láskou omyli Jeho prečisté nohy. Vtedy i On sám vás omyje od každej škvrny a otvorí vám dvere do svojho nebeského Kráľovstva, kde v nevýslovnej radosti, spolu s Archanjelmi a Anjelmi, Cherubínmi a Serafínmi a všetkými svätými, v blaženej večnosti budeme oslavovať Spasiteľa sveta, najsladšieho Pána nášho Isusa Christa, baránka Božieho, spolu s Otcom i Svätým Duchom, Trojicou jednobytnou a nerozdielnou! Amen!

Modlitebné pravidlo podľa pravidla svätého starca Paisija Eznepidisa (uverejnené so súhlasom prekladateľa Antona Pažického)

Pane náš, Isuse Christe, neopusti svojich služobníkov, ktorí žijú ďaleko od Cirkvi, nech pôsobí Tvoja láska a privedie ich všetkých blízko k Tebe.

Spomeň si, Pane, na Tvojich služobníkov, ktorí trpia rakovinou. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia väčšími či menšími chorobami. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia telesným postihnutím. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia duševnými chorobami.

Spomeň si na vodcov a pomôž im, aby vládli kresťansky.

Spomeň si, Pane, na deti, ktoré pochádzajú z problematických rodín, na problematické rodiny a rozvedených.

Spomeň si, Pane, na siroty celého sveta, na všetkých, čo trpia a znášajú vo svojom živote bezprávie, na tých, čo stratili svojich manželských partnerov.

Spomeň si, Pane, na všetkých uväznených, anarchistov, narkomanov, vrahov, zločincov, zlodejov, osvieť ich a pomôž im napraviť sa.

Spomeň si na vysťahovalcov. Na všetkých, ktorí cestujú po mori, súši, vo vzduchu a ochráň ich.

Spomeň si na našu Cirkev, na našich otcov (duchovenstvo) Cirkvi a na veriacich.

Spomeň si, Pane, na všetky mníšske bratstvá, mužské i ženské, na starcov a stareny a všetky bratstvá a svätohorských mníchov.

Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov, ktorí sú v období vojny. Ktorí sú vyhnaní do hôr a táborov. Ktorí sú ako lovené vtáčatá.

Spomeň si na svojich služobníkov, ktorí zanechali svoje domy a svoju prácu, a trápia sa.

Spomeň si, Pane, na chudobných, bezdomovcov a utečencov.

Spomeň si, Pane, na všetky národy, maj ich vo Svojom náručí, zaštíť ich Svojou ochranou, zachráň ich od každého zla a vojny. A naše milované Slovensko* (krajinu, kde žiješ) dňom i nocou maj vo Svojom náručí, zaštíť ho Svojou ochranou, zachráň ho od každého zla a vojny.

Spomeň si, Pane, na trpiace, opustené, ukrivdené, (ťažko) skúšané rodiny a daj im Svoju bohatú milosť.

Spomeň si na svojich služobníkov, ktorí trpia duševnými a telesnými problémami akéhokoľvek druhu.

Spomeň si na tých, ktorí sa nachádzajú v beznádeji, pomôž im a upokoj ich.

Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov, ktorí žiadali naše modlitby.

Spomeň si na všetkých od vekov zosnulých a daruj im odpočinok. Amen.