Proroctvá

Proroctvá o konci sveta a budúcnosť Ruska

Aké je učenie Cirkvi o konci sveta? Podľa prorokov sa príchod antikrista približuje a už je veľmi blízky, no ešte pred ním sa musí znovuzrodiť Rusko. Aj pravoslávny cár tam bude, vybraný samotným Hospodinom. Toto sa stane, ak sa Rusko pokajá. Svätý Serafim Sarovský vstane z mŕtvych a v Divejeve bude kázať celosvetové pokánie...

VŠETCI NEPRIATELIA PRAVOSLÁVIA BUDÚ ZNIČENÍ

V roku 2001 skupina kňazov a ďalších veriacich zo Samary na čele so svo­jím arcipastierom arcibis­kupom Sergijom nav­štívila Svätú Horu Atos v Grécku. Počas stretnutí so svätohorskými obyvateľmi reč prichádza­la na údely Ruska. V gréc­kom monastieri Vatoped samarského hierarchu oso­bitne prijal 85-ročný starec mních Josif (Josif mlad­ší), učeník znamenitého v Bohu zosnulého Josifa Hesychasta. Tento podvižník (veľký duchovný askét) teraz žije v kélii neďaleko monastiera a duchovne sa oň stará. Otec Kirion, kto­rý sprevádzal vladyku ako sprievodca, po tomto stret­nutí hovoril toto:

 

Proroctvo sv. Níla Myrotočivého pro našu dobu

(zo Svätej Hory Atos, r. 1651)

Po roku 1900, okolo pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie. Keď sa priblíži doba antichristovho príchodu, myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť (hriech). Svet bude na nepoznanie. Ľudský zovňajšok sa zmení a nebude možné rozoznať mužov od žien pre nehanebnosť v obliekaní a účese. Títo ľudia sa antichristovým klamaním stanú krutými a budú ako divá zver. Nebude úcty k rodičom a starcom, láska zmizne a kresťanskí pastieri, biskupi a kňazi sa stanú márnivými, úplne neschopnými rozoznať pravú cestu od nepravej. V tej dobe sa zmenia zásady i tradície kresťanov a Cirkvi.