Proroctvo sv. Níla Myrotočivého pro našu dobu

(zo Svätej Hory Atos, r. 1651)

Po roku 1900, okolo pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie. Keď sa priblíži doba antichristovho príchodu, myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť (hriech). Svet bude na nepoznanie. Ľudský zovňajšok sa zmení a nebude možné rozoznať mužov od žien pre nehanebnosť v obliekaní a účese. Títo ľudia sa antichristovým klamaním stanú krutými a budú ako divá zver. Nebude úcty k rodičom a starcom, láska zmizne a kresťanskí pastieri, biskupi a kňazi sa stanú márnivými, úplne neschopnými rozoznať pravú cestu od nepravej. V tej dobe sa zmenia zásady i tradície kresťanov a Cirkvi.

Ľudia zanechajú skromnosť a zavládne rozhadzovanie. Faloš a lakomstvo dosiahnu veľké rozmery; avšak beda tým, ktorí hromadia poklady. Chtivosť, cudzoložstvo, homosexualita, tajné skutky a vražda budú vládnuť v spoločnosti. Takto budú ľudia mocou takýchto veľkých zločinov a neviazanosti zbavení milosti Svätého Ducha, ktorú obdržali pri sv. krste, a už nebudú počuť hlas svojho svedomia.

Božie Cirkvi budú pripravené o bohabojných a zbožných pastierov a beda kresťanom, ktorí v tej dobo zostanú vo svete; celkom stratia svoju vieru, pretože nebude spôsobu, ako získať od kohokoľvek svetlo poznania. Potom odídu zo sveta do svätých útočísk; hľadajúc, ako by uľahčili svojmu duchovnému trápeniu, no všade narazia na ťažkosti a prekážky. Toto všetko bude dôsledkom toho, že antichrist túži ovládnuť každého a panovať celému svetu; tiež bude činiť zázraky a preludné znamenia.

Dá ľuďom skazenú múdrosť, takže tí vynájdu prostriedok, ako môže jeden človek s druhým viesť rozhovor z jedného konca zeme na druhý. Ľudia tiež budú v lej dobo lietať vzduchom ako vtáky a zostupovať na dno mora ako ryby. A až toto všetko dosiahnu, strávia títo nešťastní ľudia svoj život v pohodlí bez toho, že budú vedieť, duše úbohé, že je to antichristov podvod. A on, bezbožník, bude korunovať ľudskú vedu takou domýšľavosťou, že táto povedie ľudí k tomu, aby zanechali pravú cestu a stratili vieru v existenciu Boha v troch Osobách.

Potom Všedobrý Boh, vidiac pád ľudského pokolenia, skráti tie dni pre tých nemnohých, ktorí budú spasení, lebo nepriateľ chce uviesť do pokušenia pokiaľ možno aj vyvolených... Potom sa náhle objaví trestajúci meč a zabije zvodcu i jeho služobníkov.